BULDOK MECHSTOP ČISTIČ extra účinný odstraňovač řas, mechů a lišejníků

Kód: 2700770
BESTSELLER
Značka: METRUM
od 109 Kč od 90,08 Kč bez DPH od 97,90 Kč / 1 kg

Zvolte variantu

Speciální přípravek určený pro odstranění řas, mechů a lišejníků ze všech druhů střešních krytin a jiných materiálů.

Detailní informace

Hmotnost: 1 kg
skladem | 2700770
Můžeme doručit do: 21.6.2024
109 Kč
90,08 Kč bez DPH
Hmotnost: 5 kg
skladem | 2700771
Můžeme doručit do: 21.6.2024
499 Kč
412,40 Kč bez DPH
Hmotnost: 10 kg
skladem | 2700772
Můžeme doručit do: 21.6.2024
979 Kč
809,09 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

BULDOK MECHSTOP ČISTIČ

extra účinný odstraňovač řas, mechů a lišejníků
Buldok_1
 

Speciální biocidní přípravek ve formě kapalného roztoku určeného k přímému použití.

✔ vysoce účinný
✔ pro savé i nesavé podklady
✔ šetrný k materiálům, podklad nijak nezabarvuje (neobsahuje žádné pigmenty)
✔ okamžitě a snadno použitelný
✔ nezpůsobuje korozi zinkových ani měděných materiálů
✔ pro železo a ocel má srovnatelné korozívní účinky s vodou (ČSN 49 0681)
vyráběno v systému řízení jakosti ISO 9001

Použití 

čistění střech od mechanických nečistot a dále porostů jako jsou řasy nebo mechy
účinný na fasády, zdivo, kameny, kamenné sokly, betonové nájezdy, obklady, dlažby, žulové nebo pískovcové náhrobky, podezdívky skleníků, zahradní nábytek
❃ lze použit na pálené nebo betonové tašky, cementovláknité i bitumenové krytiny

Postup

✵ Podklad musí být suchý.
✵ Aplikační teplota: > +5 °C
✵ Přípravek nanášejte za suchého počasí štětcem, smetákem, stříkacím zařízením, rozlivem z konve nebo zahradnickým postřikovačem.
✵ Při větším znečištění postup opakujte po 2 – 3 dnech.
✵ Nepoužívejte před deštěm, čisticí účinnost se snižuje.
✵ Požadujete-li okamžitý čistý efekt, opláchněte povrch po 24 hodinách tlakovou vodou.
✵ Následné opláchnutí není obvykle nutné, v případě deště a povětrnostních vlivů dojde k spláchnutí přípravkem uvolněných nečistot a porostů.
✵ Silnější vrstvy je nutné opláchnout zahradní hadicí, vysokotlakým čističem a/nebo odstranit jemně pomocí kartáče. Vysokotlaký čistič nepoužívejte na asfaltové střešní krytiny se zrnitými povrchy.
 
Spotřeba: 200 ml/m/ Vydatnost: 5 m2/l
Ředění: neředí se (případné ředidlo voda)
 
Velikosti baleníplastová láhev 1 kg, plastový kanystr 5 kg, 10 kg, 20 kg, plastový barel 50 kg
Výrobce: Metrum s.r.o., Česká republika
 
⚠️ Upozornění
 
✘ Nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý podklad.
✘ Přípravek není určen k likvidaci mechů v trávnících, na stromech, na zahradách nebo v zemědělství.
✘ Nepoužívat k ošetřování bazénů!
 
✯ Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku nebo níže přiložené dokumentaci.
✯ Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme žádný přímý vliv na správnost způsobu vaší práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití
tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet.
 
GHS05 korozivní a žíravé látky Nebezpečí: Obsahuje: hydroxid sodný < 5 %; 2-aminoethanol < 5 %; tetranatrium N,Nbis(karboxylatomethyl)- L-glutamát < 5 %; (2-methoxymethylethoxy) propanol < 3 %; 1-propoxypropan-2-ol <0,5 % (EDTA a její soli)
 
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 
Bezpečnostní pokyny, první pomoc a bezpečné zneškodnění
 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a obličej.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním oprávněné osobě.
Přepravní pokyny – omezené množství 5 l, jinak UN 1719 LÁTKA ŽÍRAVÁ, ALKALICKÁ, KAPALNÁ , J.N.  
 
Čistá + Odolná fasáda PIC mech

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

metrum-logo Významnou část sortimentu přerovské firmy Metrum založené roku 1992 tvoří Stavební chemie BULDOK a výrobky na ochranu dřeva DŘEVOSAN. Výrobky jsou vyráběny v systému jakosti ISO:9001 na základě dlouholetých zkušeností i nejnovějších poznatků. Patří tak mezi českou špičku v oboru stavební chemie. Své výrobky úspěšně vyváží také na Slovensko, Ukrajinu, do Polska, Maďarska a Rumunska. Všechny produkty vykazují vynikající kvalitu a užitnou hodnotu za přijatelnou cenu. Česko