ISO

ISO (International Organization for Standardization) – Mezinárodní organizace pro normalizaci

Nezávislá, nevládní mezinárodní organizace sdružující národní normalizační organizace z jednotlivých států světa se sídlem v Ženevě. V roce 1947 ISO oficiálně vzniká s 67 technickými komisemi (skupinami odborníků zaměřujících se na konkrétní téma) ze 25 států.  Na jednotné mezinárodní podobě norem v roce 2022 spolupracuje již 167 států zastoupených více než 800 technickými komisemi, vydáno bylo již téměř 25000 dokumentů.

Členy ISO jsou většinou oficiální národní organizace nebo úřady pro tvorbu norem v dané zemi. V každé zemi je pouze jeden člen. Zastupující institucí pro Českou republiku, jakožto řádného člena ISO, je od roku 2009 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v Praze, spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 

ISO se zabývá se tvorbou mezinárodních norem (ISO/CS) a jiných druhů dokumentů, pokrývá téměř všechny aspekty technologie kromě elektrotechniky a také kvality řízení podniků a výroby. Sdružuje odborníky, aby sdíleli znalosti a vyvíjeli dobrovolné, pro trh relevantní mezinárodní normy založené na konsensu, podporující inovace a poskytující řešení globálních výzev. ISO je postavena na étosu spolupráce. Normy ISO podporují globální obchod, inkluzivní a spravedlivý hospodářský růst, inovace i zdraví a bezpečnost, aby bylo dosaženo udržitelné budoucnosti. Jsou neustále upravovány a zdokonalovány tak, aby byly co nejvíce relevantní a aktuální dané době.