Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Název: Element-shop.cz
Provozovatel: Adéla Hanáková
Sídlo: Mlýnská 430, 783 55 Velký Újezd, Česká Republika
IČ: 05354455 RŽP
DIČ: CZ8253045350 DPH - je plátcem
Zapsán v živnostenském rejstříku - Magistrát města Olomouce
Telefon: +420 605 705 195
Kontaktní adresa: Mlýnská 430, 783 55 Velký Újezd, Česká Republika
 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.element-shop.cz (dále jen „internetový obchod“, "prodávající").

 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují primárně k prodeji na webovém rozhraní internetového obchodu, avšak k uzavření kupní smlouvy může dojít na jakémkoliv jiném místě nebo prostřednictvím jiného rozhraní, než je webová stránka Prodávajícího, přičemž obě strany se řídí těmito Podmínkami a souvisejícími předpisy;
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.  DEFINICE POJMŮ

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

Celková cena je součet Ceny za Zboží, služby a Ceny za dopravu;

DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

Zálohová faktura je doklad, který Vám vystavujeme při požadované platbě předem. Na základě dohody nebo zvoleném druhu platby v objednávkovém procesu, obdržíte Zálohovou fakturu s platebními údaji a případnými provedenými změnami původní Objednávky. Zboží odesíláme až po přijetí dohodnuté Celkové ceny za objednávku na náš bankovní účet. Částka zálohy odpovídá plné výši Celkové ceny, pokud není dohodnuto jinak. Platbu zálohovou fakturou požadujeme v těchto případech:
 1. Vaše objednávka obsahuje položku zboží s atypickými rozměry, parametry, vyžadující speciální balení nebo druh přepravy. Zálohovou fakturu obdržíte v příloze e-mailu, který Vám zasíláme jako potvrzení přijetí Vaší objednávky na Naší straně. Úhradu proveďte v termínu dle platebních údajů uvedených na faktuře, pokud nebude dříve dohodnuto jinak.
 2. Zakázky – týká se zejména míchání, tzv. „tónování“ barev do Vámi zvoleného odstínu, kdy jsou do základní báze barvy strojně přidány pigmenty, příp. jiné přísady a složky dle receptury výrobce. Celková cena za barvu v požadovaném odstínu a objemu je Vám vždy sdělena a odsouhlasena s Námi před vlastní realizací zakázky. Zakázka je realizována po uhrazení Zálohové faktury a zboží Vám následně bude doručeno. Zboží, u kterého došlo k úpravě a tudíž k nevratné změně původního materiálu, povahy, vzhledu, rozměru, hmotnosti, objemu nebo jiných parametrů, přidáním pigmentů, ředidel nebo jiných příměsí, nevykupujeme nazpět v žádném případě. Neuplatňuje se zde zákonná lhůta 14 dnů pro vrácení dle § 1837 občanského zákoníku.
 3. Přidání položky neproduktového charakteru, která nebyla předmětem původní objednávky, a byla Vámi výslovně dodatečně vyžádána anebo je podmínkou pro doručení Zboží k Vám. Může jít o dodatečnou slevu na Zboží, dopravné nebo o příplatek za požadavek přepravy se zvláštním zacházením, ADR, změnu dopravce a jeho služeb, pojištění, celní řízení, prodloužení záruky Zboží a další nadstandardní služby.
 4. Platba online přes platební bránu (kartou nebo přes internetové bankovnictví) se z jakéhokoliv důvodu nezdařila. V takovém případě Vám obratem posíláme e-mail obsahující údaje pro bankovní převod, odkaz umožňující opakování platby přes platební bránu nebo možnost zaplatit přes QR kód. Přílohou je Zálohová faktura obsahující stejné údaje. Doklad o provedení transakce přes platební bránu Vám posílá její provozovatel a My poté posíláme fakturu s potvrzením úhrady. V případě, že se platba online nezdaří, opakovaní platby za Objednávku proveďte do 5 pracovních dnů od doručení instrukcí od Nás. Po uplynutí této lhůty si vyhrazujeme právo nabídnout Vaše rezervované Zboží jinému zákazníkovi a Vaši Objednávku stornovat.

Poptávka je Vaším projevem potřeby, přání nebo zájmu o určité Zboží či Služby, dotazem na podmínky slevy nabízené ceny, dostupnost, množství, možností, nebo požadavkem na dodání jiným než běžným způsobem. Poptávka Nás nezavazuje k nabídce ani jinému plnění a nezakládá žádný smluvní vztah mezi námi a poptávajícím.

Nabídka je nezávazným návrhem ceny a podmínek dodání Vámi poptávaného Zboží či Služeb. Slouží jako základ pro Vaše rozhodnutí o nákupu. Nabídka může být časově omezená a nezakládá žádný smluvní vztah, závazek nebo povinnost jejího plnění z Naší strany.

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi; Jakékoliv změny v Objednávce mohou být provedeny pouze po oboustranné dohodě mezi Námi a Vámi.

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

Kupující jste Vy - osoba (konečný spotřebitel) nebo společnost (obchodník, firma) nakupující Zboží nebo Služby v našem internetovém obchodě nebo na adrese provozovny;

Prodávající jsme My - fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a prodávající Zboží nebo služby dle aktuální nabídky a dostupnosti.

Prodávající je oprávněn využít spolupráce s jiným subjektem a jeho služeb, pokud je to potřebné pro vyřízení a doručení Objednávky (naplnění Kupní smlouvy) za podmínky, že původní smlouva s Kupujícím nebude bez jeho vědomí změněna. V případě nutnosti předání osobních údajů Kupujícího třetímu subjektu je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího informovat;

Zboží jsou produkty, které můžete nakoupit na webovém rozhraní E-shopu v produktových kategoriích.

Služba je položka v Objednávce označující určitou nehmotnou činnost vykonanou pro Vás Námi nebo prostřednictvím třetího subjektu. Základními službami, které Vám neúčtujeme, avšak jsou potřebné k samotné realizaci Objednávky, jsou např. obstarání a skladování Zboží, přesuny mezi sklady, manipulace, balení, expedice a jiné.

Doplňkovými, příplatkovými službami jsou např. dopravní a logistické úkony (přeprava, dobírka, zvláštní zacházení se zásilkou, převoz nadrozměrných nebo nebezpečných nákladů ADR, celní řízení apod.); finanční služby jako prodloužení záruky, pojištění, bankovní úvěry a půjčky na nákup Zboží, poskytování odložené platby; a další servisní či pracovní úkony.

Zakázka je smluvním vztahem mezi Námi jako dodavatelem a Vámi jako odběratelem o oboustranných závazcích s plněním v budoucnu. Má zpravidla písemnou formu v podobě zakázkového listu nebo zálohové faktury. Předmětem zakázky je v Našem případě většinou úprava nebo změna původních parametrů Zboží podle Vašich požadavků. My se zavazujeme dodat předmět zakázky, Vy se zavazujete k jejímu zaplacení a odběru, jestliže byla zakázka realizována dle dohodnutých podmínek a v daném termínu.

Dodání je komplexní proces zajištění Zboží nebo Služeb Dodavatelem a jejich doručení, resp. provedení, Kupujícímu (spotřebiteli) za účelem uspokojení jeho poptávky a následnému zisku z prodeje.

Doručení je stav, kdy je Kupujícímu předáno Zboží, které bylo předmětem Objednávky.

Doprava je služba doručení Objednávky Kupujícímu. K doručení využíváme služeb smluvních přepravců, případně vlastní prostředky. Dopravné je zpoplatněno, ale v určitých případech ho můžeme poskytnout také zdarma bez poplatku. Podmínky dopravy zdarma určujeme dle vlastního uvážení a Kupující ji nemůže nárokovat. Podrobné informace zde: https://www.element-shop.cz/doprava/

PlatbaObjednávku lze zaplatit online bankovní kartou nebo přes internetové bankovnictví, bankovním převodem, pomocí načtení zaslaného QR kódu chytrým telefonem, dobírkou při převzetí Zboží nebo v hotovosti při osobním odběru Zboží na adrese naší provozovny. Obchodním partnerům umožňujeme nákup oproti vydané faktuře s odloženou splatností. Podrobné informace zde: https://www.element-shop.cz/zpusoby-platby/

Splatnost je lhůta, kterou Vám dáváme na zaplacení Celkové částky Objednávky. Potvrzena je vždy písemně v návrhu Objednávky a Zálohové faktuře. Pokud není předem domluveno jinak, poskytujeme splatnost 5 pracovních dnů od Objednávky. Nařízení lhůty splatnosti ze strany Kupujícího či nákup podmíněný delší splatností neakceptujeme.

Úhrada celkové ceny je stav, kdy Kupující předal dostatek finančních prostředků Prodávajícímu k pokrytí smluvené částky za realizaci a doručení Objednávky.

III.  INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny bez i včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Republiky.

 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

IV.  OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. telefonicky
 4. elektronickou poštou
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat" objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 3. Odesláním objednávky prodávajícímu se kupující smluvně zavazuje k úhradě objednaného zboží ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud není předem domluveno jinak. V případě, že nebude kupujícím objednávka uhrazena ve sjednané lhůtě, vyhrazuje si prodejce právo na jednostranné odstoupení od smlouvy a stornování objednávky, bez jakékoliv náhrady, a následně možnost prodat zboží jinému zákazníkovi.

 4. Odesláním objednávky se kupující zavazuje k převzetí nebo vyzvednutí zásilky s objednaným zbožím, doručené prodejcem ve sjednané lhůtě a neporušené, přičemž nezáleží na zvoleném způsobu platby.

   

 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena tímto přijetím objednávky prodávajícím.

 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku, nebo o ní kupujícího informuje telefonicky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o dokončení přípravy objednávky prodávajícím (Připraveno k odeslání). Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího nebo telefonicky.

 

V.  ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

  Registrační formulář najdete zde.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

VI.   PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího

 • 670100-2215227914/6210 , vedený u mBank S.A.

 • dobírkou v hotovosti při předávání zboží

 • v hotovosti při osobním odběru zboží

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 5. Platby v hotovosti přijímá prodávající v běžném režimu EET. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 6. Zboží je kupujícímu dodáno:

 1. na adresu určenou kupujícím objednávce

 2. prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil

 3. osobním odběrem v provozovně prodávajícího

 4. Prostřednictvím úložného boxu (Balíkovna, AlzaBox, Zásilkovna), který si kupující určil. V případě nedostatečné kapacity úložného boxu, ať už z důvodů nadlimitních rozměrů nebo hmotnosti zásilky, nebo aktuálnímu nedostatku schránek, si dopravce vyhrazuje právo doručit zásilku kupujícímu na nejbližší výdejní místo s volnou kapacitou, případně přímo na adresu bydliště, která byla kupujícím uvedena v objednávce jako doručovací. V takovém případě je o přesunu zásilky kupující obeznámen prostřednictvím sms nebo elektronickou poštou. V případě nevyzvednutí zásilky z boxu kupujícím ve lhůtě 48 hodin od připravení zásilky k vyzvednutí je zásilka automaticky dopravcem vrácena zpět prodávajícímu. Pokud v takovém případě kupující požádá o opakované zaslání zásilky, bude mu znovu účtováno poštovné dle aktuálního sazebníku ve výši ceny za zvolenou službu.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě bezdůvodného nepřevzetí zásilky je kupující povinnen prodávajícímu uhradit poštovné v celé výši.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VII.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,

 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

 5. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 7. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 8. dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 9. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 10. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo dokud nebude prodávajícímu doručeno jinak.

 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 9. V případě, že si kupující objedná dárek zdarma k objednávce a odstoupí ve lhůtě 14 dnů od kupní smlouvy, pozbývá tato darovací smlouva účinnosti a kupující je tento dárek povinnen vrátit společně s vraceným zbožím, a to v původním stavu, v jakém mu byl doručen. Jestliže není kupující schopen této podmínce vyhovět, bude mu následně cena dárku účtována v plné výši a o tuto cenu bude snížena částka, kterou prodejce kupujícímu pošle nazpět. Pokud kupující odstoupí od smlouvy v důsledku vady, nedodržené kvality či vlastnosti zboží, pak není povinen dárek vracet.

Formulář k odstoupení od smlouvy naleznete zde

VIII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 1. výměnu za nové zboží,

 2. opravu zboží,

 3. přiměřenou slevu z kupní ceny,

 4. odstoupit od smlouvy.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 1. pokud má zboží podstatnou vadu,

 2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

 3. při větším počtu vad zboží.

 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Reklamační formulář naleznete zde

IX.  DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

X.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Všechna osobní data prodejce zpracovává a uchovává v souladu s Nařízením Evropské Unie "O ochraně osobních údajů GDPR" účinného od 25. 5. 2018.

 2. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

 3. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

  • Informace a žádosti změn týkajících se osobních údajů kupujících provádí p. Adéla Hanáková na e-mailové adrese info@element-shop.cz nebo tel. čísle +420 605 705 195.

 4. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 5. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než za účelem dodání zboží.

 6. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 7. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu info@element-shop.cz, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

XI.  MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká Republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České Republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České Republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8. Tyto obchodní podmínky jsou platné od data jejich vydání na dobu neurčitou nebo do vydání nových obchodních podmínek s novým datem účinnosti.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. října 2023