RoHS

RoHSRoHS

Označení RoHS na naší webové stránce: výrobky označené značkou RoHS splňují požadavky směrnice EU RoHS.

Rostoucí vývoj technologií a technologií v oblasti elektrických a elektronických zařízení způsobuje vznik nových generací zařízení ve stále kratší době, což má za následek vznik významného množství odpadu, protože životnost tohoto zařízení jako aktivního produktu se zkracuje. Protože obsahuje mnoho nebezpečných látek, např. těžké kovy, zejména rtuť, kadmium, olovo, šestimocný chrom nebo retardéry hoření, to způsobuje, tento odpad z něj je také nebezpečným odpadem pro životní prostředí. Z tohoto důvodu Evropská unie podnikla kroky v právních předpisech, aby donutila opatření k minimalizaci rizik vyplývajících z této skutečnosti. Za tímto účelem byla stanovena příslušná směrnice RoHS – Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek ve vybraných výrobcích. naše společnost zavádí prvky, které splňují požadavky RoHS. Snažíme se zajistit plnou dostupnost prvků šetrných k životnímu prostředí. Závisí to však na schopnostech výrobců elektrických a elektronických součástek. Pro splnění očekávání našich klientů zavedla naše společnost kontrolní systém týkající se dodržování prvků směrnicí RoHS. To umožňuje bezproblémovou spolupráci s našimi příjemci.

Níže je vysvětleno právní situace související se směrnicí RoHS.

ROHS – ÚVOD

Dne 1. července 2006 vstoupila v platnost směrnice RoHS Evropské unie ( Omezení používání některých nebezpečných látek ) o ochraně životního prostředí. Zakazuje použití šesti nebezpečných látek ( nad maximálními přípustnými hodnotami ) v elektrických a elektronických výrobcích, jako jsou:

 • rtuť,
 • kadmium,
 • olovo,
 • Chrom s 6 hodnotami,
 • Opatření na ochranu proti plamenům PBB a PBDE.

Směrnice RoHS je odvozena přímo z jiné směrnice EU o OEEZ ( Odpad z elektrických a elektronických zařízení ), tzv. Směrnice o odpadech a úzce s ní souvisí. Cílem obou směrnic je snížit plýtvání elektrickými a elektronickými výrobky a v tomto ohledu eliminovat riziko znečištění životního prostředí.

MAXIMÁLNÍ HODNOTY KONCENTRACE

Pro každou látku je povolena maximální koncentrace homogenního materiálu 0,1% hmotnostních, s výjimkou kadmia, pro které je tato hodnota 0,01%. Současně tyto koncentrace neodkazují na hmotnost konečného produktu nebo jednotlivého prvku, ale pouze na hmotnost homogenního materiálu – homogenní látky, která může být teoreticky mechanicky oddělena od jiných látek. Toto je jasná definice Evropské unie.

SKUPINY PRODUKTŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJE SMĚRNICE

RoHS zahrnuje skupiny produktů, jako například:

 • velké domácí spotřebiče,
 • malé domácí spotřebiče
 • IT a telekomunikační zařízení,
 • spotřební zařízení,
 • osvětlovací zařízení,
 • elektrické a elektronické přístroje ( s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů ),
 • hračky, rekreační a sportovní vybavení,
 • prodejní automaty.

ÚZEMNÍ POKRYTÍ

Směrnice RoHS se vztahuje na trhy Evropské unie, ale díky globalizaci elektronického průmyslu se rychle stala standardem na globálních trzích. Podobné činnosti podmíněné směrnicí RoHS se provádějí v mnoha zemích mimo TAG1, které jsou členy Evropské unie

VÍCE INFORMACÍ

Po 1. červenci 2006 bude muset každý konečný produkt, na který se vztahuje směrnice a který je uveden na evropský trh, splňovat požadavky směrnice RoHS. To se týká produktů dovážených do Evropské unie a produktů určených k prodeji vyrobených v Unii. RoHS zahrnuje hotové výrobky, ale nevztahuje se na součásti a polotovary, které tvoří hotový produkt. V praxi však budou výrobci potřebovat komponenty, které jsou v souladu se směrnicí RoHS, aby se zajistilo, že samotný konečný produkt splňuje požadavky směrnice.

OMEZENÍ

Správné provádění směrnice o RoHS je pod dohledem výkonného orgánu, který může podniknout nezbytné kroky k prokázání správného dodržování požadavků směrnice výrobci. Jakékoli neslučitelnosti mohou vést k uložení sankcí a úplnému stažení produktu z trhu Unie.

LÁTKY PODMÍNĚNĚ POVOLENÉ PRO VÝROBU

Směrnice stanoví několik ústupků z omezení používání nebezpečných látek z důvodu technických nedostatků při nahrazování těchto látek.

Hlavními výjimkami jsou olovo a rtuť. Olovo – lze použít:

 • u vysoce tavicích pájek ( > 85% obsah olova ),
 • v piezoelektrikách,
 • ve skle CRT,
 • ve slitinách kovů uvedených ve směrnici.

Naproti tomu rtuť – ve zářivkách a jiných typech lamp. Směrnice rovněž umožňuje použití kadmia a použití šestimocného chrómu za zvláštních podmínek.
Na zvláštní aplikace může Unie podmíněně povolit jiné škodlivé látky, jedná se však pouze o dočasná schválení.

OZNAČENÍ VÝROBCE

Výrobky spadající do oblasti působnosti směrnice (, s výjimkou součástí ), musí být označeny značkou CE, kromě toho výrobci zavedli své vlastní systémy označování, aby usnadnili jednoznačnou identifikaci těchto produktů zákazníky.

DOPAD SMĚRNICE NA TRHY EU A NA GLOBÁLNÍ TRHY

Směrnice má velký dopad nejen přímo na výrobce a dodavatelské společnosti, ale také na logistiku, kontrolu kvality, skladové zdroje, dodávky nebo koncového zákazníka. RoHS má také dopad na výrobky, na které se přímo nevztahuje, protože výrobci by měli zajistit různá použití svých produktů konečným zákazníkem, jehož dobro má směrnice na mysli.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ROHS

Unie vyžaduje prohlášení o shodě se směrnicí RoHS u produktů spadajících do oblasti působnosti směrnice (, s výjimkou součástí ). Kromě toho mohou zákazníci požadovat doručení dokladů potvrzujících takovou shodu ve formě úplné dokumentace. Rovněž se praktikuje označování prvků RoHS na kolektivním a individuálním balení, fakturách nebo nákladních listech.

OZNAČENÍ BEZ ZELENÉ A PB

Nalezeny jsou také značky výrobců, jako je zelená a PB zdarma. Tato označení nejsou v souladu se směrnicí RoHS. První znamená pouze omezení používání škodlivých látek, které nejsou přizpůsobeny procesu pájení bez olova ( vyšší teploty pájení ), zatímco druhá znamená produkt s vyloučením olova.

ZVÝŠENÉ VÝROBNÍ NÁKLADY V SOULADU S ROHS

Omezení používání škodlivých látek vyžaduje zavedení nových, dražších kovů a jejich sloučenin do výrobního procesu. Samotný proces bude také změněn tak, aby mohl být přizpůsoben výrobě kompatibilní s RoHS. Všechny tyto změny znamenají poměrně významné zvýšení nákladů na výrobní prvky v souladu se směrnicí.

NOVÉ SLITINY PÁJENÍ

Stávající pájky by měly být z výrobních procesů vyloučeny. Olovo je nejdůležitějším prvkem zakázaným směrnicí. Unie si však v tomto ohledu nevybrala jasnou alternativu. Nejoblíbenější bezolovnatou slitinou, která může nahradit slitiny olova, je cín, měď a slitina stříbra ( SAC ). Má však vyšší teplotu tání.

KOMPLETNÍ DODRŽOVÁNÍ ROHS

Plné dodržování RoHS vyžaduje nejen omezení látek zakázaných směrnicí, ale také přizpůsobení prvků procesu pájení bez olova, tj. Imunizaci samotného prvku proti vyšší teplotě pájení. Bohužel bezolovnaté pájky tají při teplotách kolem 40 ° C vyšších než slitiny olova. Doba pájení je také prodloužena, což negativně ovlivňuje kvalitu výsledné pájky. Elektrovodivá lepidla jsou v tomto tématu možnou alternativou, ale v současné době nejsou široce používána.

Výše uvedené informace nevyčerpávají tak komplexní téma, jako je směrnice RoHS. Doufáme, že významně přinesli problémy a možnosti jejich řešení našim klientům.

DODATKY KE SMĚRNICI ROHS – SMĚRNICE 2015/863

Směrnice v přenesené pravomoci Komise ( EU ) 2015/863, zavedená dne 31.03.2015, změnila přílohu II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65 / EU a doplnila seznam látek podléhajících směrnici RoHS III. Seznam je doplněn níže: Látky přidané do směrnice RoHS III - požadavky po 22.07.2019

 • Di ( 2-ethylhexylftalát ( DEHP ) 0,1% ( ) požadavky od 22. července 2019 v souladu s RoHS III – Směrnice 2015/863
 • Butylbenzylftalát ( BBP ) ( 0,1% ) požadavky od 22. července 2019 v souladu s RoHS III – Směrnice 2015/863
 • Dibutylftalát ( DBP ) ( 0,1% ) požadavky od 22. července 2019 v souladu s RoHS III – Směrnice 2015/863
 • Diisobutylftalát ( DIBP ) ( 0,1% ) – požadavky od 22. července 2019 v souladu s RoHS III – Směrnice 2015/863

Důležité:

Omezení DEHP, BBP, DBP a DIBP se nevztahují na potrubí nebo náhradní díly pro opravy, opětovné použití, aktualizace funkčnosti nebo zvýšení kapacity EEZ uváděných na trh před 22. červencem 2019 nebo pro zdravotnické prostředky, včetně diagnostických zdravotnických prostředků a nástrojů in vitro pro dohled a kontrolu, včetně nástrojů pro dohled a kontrolu v průmyslových zařízeních uváděných na trh před 22. červencem 2021.