koncentrace

Koncentrace se v obecném smyslu vztahuje k množství jedné látky obsažené v daném objemu nebo hmotnosti jiné látky nebo směsi.
Tento termín se používá v různých kontextech včetně chemie, fyziky, biologie, lékařství, průmyslu a dalších oblastí.
Závisí na konkrétním kontextu, který konkrétní druh koncentrace je v úvahu brán. 
Koncentrace jsou klíčovými pojmy pro kvantifikaci množství látek v různých prostředích a jsou základem pro mnoho analýz a výpočtů.
 
Několik druhů koncentrace:
 
Hmotnostní koncentrace: Vyjadřuje množství hmoty jedné látky v daném objemu nebo hmotnosti celkové směsi. Obvykle se vyjadřuje v procentech nebo gramech na litr (g/l).
Hmotnostní zlomek (podíl): Vyjadřuje hmotnost dané látky vzhledem k celkové hmotnosti směsi. Obvykle je zapsán jako procento nebo promile z celku.
Objemová koncentrace: Vyjadřuje množství objemu jedné látky vzhledem k objemu celkové směsi. Často se vyjadřuje v procentech nebo mililitrech na litr (ml/L). Je to bezrozměrná veličina.
Objemový zlomek (podíl): Objemový zlomek ϕA složky A je bezrozměrný podíl jejího objemu VA před smícháním a součtu objemů Vi všech složek před smícháním. Nabývá hodnot od 0 do 1 a součet všech objemových zlomků se rovná 1 (na rozdíl od objemové koncentrace).
Molární koncentrace (molarita): Vyjadřuje množství látky v molech na objem rozpouštědla nebo celkový objem. Obvykle se vyjadřuje v mol/L nebo molárních procentech.
Molální koncentrace (molalita): Molalita může být objemová nebo hmotnostní. Hmotnostní molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla, vyjadřuje se v mol/kgObjemová molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a objemu rozpouštědla, vyjadřuje se v mol/l nebo vyjadřuje se v mol/dm3.
Molární zlomek: Podíl látkového množství složky a součtu látkového množství všech složek směsi.
Koncentrace iontů: V elektrolytických roztocích se může hovořit o koncentraci jednotlivých iontů, což je množství daného iontu vzhledem k celkovému objemu nebo hmotnosti roztoku.
Příčná koncentrace: V lékařství se může hovořit o koncentraci látek v krvi nebo jiných tělních tekutinách.