disperze

Disperze je pojem, který může mít různé významy v závislosti na kontextu, ve kterém je používán:

V chemii a fyzice:

Disperze jako rozptýlení částic: Tento termín se používá k popisu stavu, kdy jsou částice jedné látky rozptýleny v jiné látce. Může jít o pevné částice v kapalině nebo kapalné částice v plynu. Disperze často odkazuje na malé částice, které jsou rovnoměrně rozptýleny, například v koloidním roztoku.

Disperze (vlnění) – závislost rychlosti vlnění na frekvenci vlny ve fyzice

Disperze (světlo) – rozklad bílého světla na barevné složky lomem

Atmosférická disperze – rozklad světla při průchodu atmosférou

V malířství a stavebnictví:

Disperzní barvy nebo nátěry: V oblasti stavebnictví a malířství se disperze také používá v souvislosti s barvami nebo nátěry. Disperzní barvy jsou obvykle vodou ředitelné barvy, kde jsou barviva dispergována vodou a v nich obsažené polymerní částice (například akrylátové disperze) slouží k vázání barvy na povrch.

Disperzní lepidla: Lepidla, která mají ve svém složení disperzi polymerů nebo pryskyřic, obvykle vodou ředitelných. Tato lepidla jsou známá svou schopností vázat se na povrchy a vytvářet silné spoje. Disperzní lepidla mají široké využití v různých odvětvích, zejména ve stavebnictví, průmyslové výrobě, a v domácím prostředí.