světlo

Světlo je viditelná část elektromagnetického záření.
 
֍ V elektromagnetickém spektru se světlo nachází mezi infračerveným a ultrafialovým.
֍ Charakterizuje se různými vlastnostmi, včetně vlnové délky, frekvence, intenzity a polarizace.
֍ Pro lidský zrak je viditelné světlo omezeno na určitý rozsah vlnových délek. 
֍ Světlo má zásadní význam v optice, fyzice, technologii a v mnoha dalších vědních oborech.
֍ Studium světla a jeho vlastností přispělo k vývoji mnoha technologií, od optických zařízení po moderní komunikační systémy.
 
Klíčové vlastnosti světla:
 
Vlnová délka: Světlo se šíří ve formě elektromagnetických vln. Vlnová délka světla určuje barvu světla. Kratší vlnové délky odpovídají modrému světlu, zatímco delší vlnové délky odpovídají červenému světlu.
Frekvence: Frekvence světla je přímo spojena s jeho vlnovou délkou. Vyšší frekvence odpovídá kratším vlnovým délkám a naopak. Frekvence světla má jednotku hertz (Hz).
Elektromagnetické spektrum: Světlo tvoří pouze malý část elektromagnetického spektra. Vedle viditelného světla zahrnuje také infračervené a ultrafialové záření.
Reflexe a lom světla: Světlo se může odrazit od povrchu (reflexe) nebo procházet prostředím s různou hustotou (lom). Tyto jevy jsou klíčové při vysvětlování optických jevů, jako je zrcadlení nebo lom světla.
Polarizace: Polarizace světla se týká orientace vektoru elektrického pole vlny. Polarizované světlo má vektor pole orientovaný v určitém směru.
Interference a difrakce: Světlo může procházet otvory nebo se odrážet od překážek, což vede k optickým jevům, jako jsou interference a difrakce.
Rozptyl světla: Světlo se může rozptylovat při průchodu opticky hustým médiem, což může vést k jevu, jako je rozptylování modrého světla ve vzduchu, což vytváří modré nebe.