síla

Síla je fyzikální veličina, která popisuje interakci mezi tělesy nebo objekty. Je to vektorová veličina, což znamená, že kromě velikosti má také směr a smysl (směr, kterým síla působí). Jednotkou síly v mezinárodním systému jednotek (SI) je newton (N).

Síla může mít různé příčiny a může ovlivňovat různé aspekty těles, jako je jeho pohyb, tvar nebo stav. Zde jsou některé typy sil:

Gravitace: Síla přitahující dvě hmotné tělesa k sobě. Je to síla, která nám umožňuje stát pevně na zemi a drží planety na oběžných drahách kolem Slunce.

Elektrická síla: Působí mezi elektricky nabitými částicemi, jako jsou elektrony a protony.

Magnetická síla: Působí mezi magnetickými poli a magnetizovanými tělesy.

Tlaková síla: Síla, která působí na povrch tělesa kolmo k jeho povrchu. Tlaková síla je důsledkem tlaku prostředí, například atmosférického tlaku.

Reakční síla: Síla, kterou vyvíjí těleso jako odpověď na jinou sílu. Reakční síla vždy působí ve stejném směru, ale opačným smyslem než původní síla.

Zákon akce a reakce (také známý jako Newtonův třetí zákon pohybu) říká, že každá akce má stejně velkou a opačně směřující reakci. To znamená, že pokud na těleso působí určitá síla, těleso zároveň na jiné těleso působí opačnou silou stejné velikosti.

Výpočty síly jsou prováděny pomocí druhého Newtonova zákona pohybu, který říká, že síla (F) je rovna hmotnosti (m) tělesa krát jeho zrychlení (a):

F = m * a