pevnost

Pevnost je materiálová vlastnost charakterizující schopnost materiálu odolávat vnějším silám, které by mohly způsobit jeho deformaci, roztržení nebo jiné formy selhání.
Pevnost je základním parametrem pro posouzení odolnosti materiálů v konstrukci a inženýrství, udává za daných podmínek největší možné napětí v materiálu při natahování, kterému materiál jako celek odolává, aniž by se porušil.
 
Existují různé typy pevnosti, závislé na typech sil a podmínkách, kterým je materiál vystaven.
 
Pevnost v tahu (Rm): Měří odolnost materiálu vůči tažnému napětí nebo síle, která působí na něj ve směru, kterým se materiál snaží roztahovat. Často je vyjádřena v pascalech (Pa) nebo megapascalech (MPa).
Pevnost v tlakuUrčuje odolnost materiálu vůči tlakovým silám nebo tlakovým napětím. Tlaková pevnost je klíčovým faktorem při posuzování materiálů používaných v tlakových nádobách nebo válciTzv. „dovolené napětí“ je hodnota napětí, které nesmíme překročit, aby nedošlo k destrukci materiálu. V praxi se pak pracuje s koeficientem „míra bezpečnosti“ , který určuje velikost pevnostní rezervy materiálu, pro různé účely se tento koeficient různí.
 
Pevnost v ohybu: Měří odolnost materiálu vůči ohybovým silám. Tato pevnost je důležitá při posuzování chování materiálu, například při ohýbání prutu nebo desky.
Pevnost ve střihu (také pevnost ve smyku): Týká se odolnosti materiálu vůči střihovým a smykovým silám, které působí proti sklouznutí jednotlivých částí materiálu.
 
Únavová pevnost: Měří odolnost materiálu vůči cyklickému namáhání nebo opakovaným zatížením. Je důležitá při hodnocení materiálů poddávaných cyklickým zatížením, jako jsou pružiny nebo komponenty ve strojích.
Teplotní pevnost: Udává, jak dobře materiál odolává teplotním změnám bez trvalé deformace nebo jiných selhání. Je klíčová pro materiály používané v extrémních teplotních podmínkách.
Adhezní pevnost: Týká se schopnosti materiálu držet se nebo přilnout k jiným materiálům nebo povrchům.
 
Pevnost je zásadním faktorem při návrhu a vývoji materiálů a konstrukcí, a její hodnoty jsou klíčové při inženýrských výpočtech a simulacích. Při určování pevnosti je důležité vzít v úvahu různé typy namáhání a podmínky prostředí, ve kterém bude materiál používán.