vakuum

Vakuum, neboli "vzduchoprázdno" je stav prostředí, kde dochází k extrémnímu snížení tlaku a hustoty plynu na takovou úroveň, že v dané oblasti prakticky chybí hmotné částice, jako jsou atomy a molekuly, ale také záření (fotony). Vakuum je část prostoru, která neobsahuje hmotu, může však do ní zasahovat fyzikální pole, např. gravitační. Takové vakuum bývá označováno jako dokonalé. O vakuu neobsahujícím pole se mluví jako o prázdném prostoru.
 
֍ Teoretická fyzika používá pojem dokonalé vakuum, což je stav systému s nejnižší možnou energií.
֍ Ve vakuu panuje mnohem nižší tlak než ve standardních atmosférických podmínkách na zemském povrchu.
֍ Elektromagnetické záření (pokud nenarazí na překážky) jím prochází rychlostí světla s definovanou hodnotou 299 792 458 m/s
֍ Přesné kontrolování vakua je klíčové v různých průmyslových procesech a ve vědeckém výzkumu, zejména v oblasti fyziky, chemie a inženýrství.
֍ S podtlakem pracují domácí vysavače, vakuové přísavky na podávání papíru a jiných plochých materiálů i vakuové manipulátory; v termoskách slouží jako tepelná izolace.
֍ Vakuum nebo podtlak se užívá v mnoha průmyslových odvětvích, často jako součást výrobní technologie, například pro homogenizaci materiálů při jejich výrobě, pro odstranění bublinek a zhutňování, pro snížení teploty varu při úpravě látek a při rafinaci cukru.
֍ Vakuové lití zajišťuje dokonalé vyplnění formy a brání vzniku bublin v odlitku.

֍ Vyšší vakuum je třeba při výrobě vakuových elektronek a obrazovek (CRT).

Tlak: Vakuum je definováno nízkým tlakem, který může být měřen v pascalech nebo v jiných jednotkách tlaku. Standardní atmosférický tlak na úrovni mořské hladiny je přibližně 101325 pascalů.
Absence hmoty: V oblasti vakua jsou částice vzduchu (atomy, molekuly) výrazně redukovány nebo zcela chybí. Vakuový prostor může být vytvořen uměle odstraněním (odsátím) vzduchu z uzavřeného kontejneru nebo nádoby.
Typy vakua: Existují různé typy vakua, včetně nízkého, středního a vysokého vakua, přičemž každý z nich se vyznačuje specifickými tlakovými úrovněmi. Ultra vysoké vakuum dosahuje extrémně nízkých tlaků a používá se například ve fyzikálním výzkumu nebo v technologiích výroby polovodičů.
Využití: Vakuum má široké uplatnění v průmyslu, vědě a technologii. Používá se při výrobě elektronických součástek, v metalurgii, v lékařských přístrojích a v kosmickém průzkumu.
Způsoby vytváření: Vytvoření vakua může být dosaženo různými způsoby, jako je odčerpání vzduchu pomocí vakuových čerpadel nebo chladicích procesů, které způsobují srážení a kondenzaci plynu.