průměr (kruh, kružnice)

kruh

Průměr kruhu a kružnice je délka úsečky, která prochází středem kruhu a spojuje dva body na jeho obvodu. Zkráceně se průměr kruhu označuje symbolem "d".

Vztah mezi průměrem kruhu a jeho poloměrem "r" je následující: d = 2 * r
Kde "d" je průměr kruhu a "r" je poloměr kruhu.
 
Další užitečný vztah souvisí s obvodem kruhu "o" a jeho průměrem "d": o = π * d
Kde π (pi) je matematická konstanta přibližně rovna 3,14159.
 

Příklad: Pokud máme kruh s poloměrem 5 cm, pak jeho průměr bude: d = 2 * 5 cm = 10 cm

Obvod: o = π * 10 cm ≈ 31,4159 cm