metr

Metr je základní jednotka délky v soustavě SI (Système International d'Unités) a je mezinárodně uznávaná jednotka měření délky. Značka jednotky délky metru je "m".

Metr byl definován jako délka dráhy, kterou světlo ve vakuu urazí za časový interval 1/299 792 458 sekundy. Tato definice byla přijata v roce 1983 na 17. generální konferenci pro míry a váhy (CGPM). Tato definice umožňuje metr definovat pomocí konstantních hodnoty rychlosti světla ve vakuu a sekundy, což zajišťuje konzistentní a přesnou definici metru.

Metr je jednotkou délky, která se běžně používá ve většině zemích po celém světě. Je základní jednotkou pro měření délky, a proto se používá ve všech odvětvích, od vědy a techniky přes průmysl, stavebnictví až po každodenní život.

V rámci metrické soustavy lze délky vyjadřovat ve větších nebo menších jednotkách pomocí předpon. Například:

  • 1 kilometr (km) = 1000 metrů
  • 1 decimetr (dm) = 0,1 metru
  • 1 centimetr (cm) = 0,01 metru
  • 1 milimetr (mm) = 0,001 metru

Metrická soustava je základem pro jednotky délky, hmotnosti, objemu a dalších fyzikálních veličin a umožňuje jednoduché a přesné měření a vyjádření fyzikálních veličin.