cement

Cement je pojivo používané ve stavebnictví k výrobě betonu a malt. 

Hlavní složkou cementu je portlandit, který se získává spalováním vápence s jílem či pískem a případnými příměsemi při vysokých teplotách. Existuje několik typů cementu, které se liší v použitých surovinách a procesu výroby. Norma EN 197-1 cementy dělí podle složení na:

Druh cementu Označení Popis Vlastnosti
I Portlandský cement Obsahuje portlandský cement a nejvýše 5 % dalších příměsí Rychlý nárůst pevnosti, vysoké hydratační teplo
II Portlandský směsný cement Portlandský cement a nejvýše 35 % dalších jednoduchých příměsí Vlastnosti závisí na příměsi
III Vysokopecní cement Portlandský cement a větší množství vysokopecní strusky Pomalý nárůst pevnosti, nízké hydratační teplo, vysoká odolnost v agresivním prostředí
IV Pucolánový cement Obsahuje portlandský cement a větší množství pucolánu Pomalý nárůst pevnosti, odolnost v mokrém prostředí, odolnost vůči mořské vodě
V Směsný cement Obsahuje portlandský cement a větší množství vysokopecní strusky a pucolánu nebo popílku Nízká pevnost, hodí se nenáročné a podkladové konstrukce

 

Portlandský cement, nejrozšířenější druh cementu pro výrobu betonu a malty, obsahuje kombinaci alkalických zemin vápníku, oxidů křemíku a hliníku. Výroba tohoto cementu a podobných materiálů zahrnuje spalování vápence (jako zdroje vápníku) s jílem nebo pískem (zdroj křemíku), což vytváří slinek. Během procesu mletí se ke směsi přidává sádrovec jako regulátor tuhnutí. Po smísení s vodou začne výsledný prášek hydratovat a tím tuhnout.

Portlandský cement, pojmenovaný podle podobnosti s portlandským kamenem těženým v Dorsetu na ostrově Isle of Portland, byl poprvé vyroben ve Velké Británii na počátku 19. století. Patent na tento cement získal britský zedník Joseph Aspdin v roce 1824.

Největší využití nachází při výrobě betonu, což je kompozitní materiál složený ze směsi štěrkopísku, cementu a vody. Beton může být litý do různých tvarů a po ztuhnutí slouží jako konstrukční nosný prvek.