napětí

Napětí, také nazývané elektrické napětí, je fyzikální veličina, která vyjadřuje potenciální rozdíl mezi dvěma body v elektrickém obvodu. Jedná se o skalární veličinu, což znamená, že má pouze velikost a nemá směr.

Napětí je způsobeno rozdílem elektrických potenciálů mezi dvěma body, což vede k pohybu elektrického náboje mezi těmito body, pokud je mezi nimi uzavřen elektrický obvod. Jednotkou napětí v mezinárodním systému jednotek (SI) je volt (V).

Matematicky se napětí vyjadřuje jako:

Napětí (U) = Práce (W) / Náboj (Q)

Kde:

Práce (W) je práce vykonaná při přemístění náboje mezi body (měří se v joulech, značka: J).

Náboj (Q) je elektrický náboj, který byl přemístěn mezi body (měří se v couloumbech, značka: C).

V elektrických obvodech je napětí zodpovědné za pohyb elektrického náboje a proud mezi různými body obvodu. Větší napětí mezi dvěma body znamená, že elektrický náboj bude mít větší energii a bude se pohybovat rychleji.

Napětí je klíčovým konceptem v elektrotechnice a elektronice. Je důležité pro pochopení fungování elektrických obvodů, měření a řízení elektrického proudu a napětí v elektrických zařízeních.

Ve spojení s dalšími veličinami, jako je proud (Ampér) a odpor (Ohm), hraje napětí klíčovou roli v Ohmově zákoně, který popisuje vztah mezi těmito třemi veličinami v elektrickém obvodu.