oxidace

Oxidace je chemická reakce, během níž atom nebo ion ztrácí elektrony. Důsledkem toho dochází ke zvýšení oxidačního čísla prvku nebo iontu. Oxidace je opačný proces než redukce, která byla popsána v předchozí odpovědi.

Oxidační číslo atomu nebo iontu vyjadřuje, kolik elektronů je předáváno nebo získáváno během reakce. Pokud se v reakci oxidace atom nebo ion zbavuje elektronů, jeho oxidační číslo se zvyšuje.

Jedním z nejznámějších příkladů reakce oxidace je hoření. Při hoření organických sloučenin (například hoření dřeva nebo paliva) reaguje materiál s kyslíkem z atmosféry. Organické sloučeniny obsahují uhlík a vodík, které mají vyšší oxidační číslo. Během hoření dochází k reakci s kyslíkem, a to vede k oxidaci uhlíku a vodíku na oxid uhličitý (CO2) a vodní páru (H2O). Během této reakce uhlík a vodík ztrácejí elektrony a jejich oxidační čísla se zvyšují.

Oxidace hraje důležitou roli v mnoha chemických reakcích, včetně redoxních reakcí, elektrochemických procesů, korozních reakcí kovů a mnoha dalších aspektů chemie. Reakce oxidace a redukce jsou často spojeny společným termínem "redox" (zkratka pro "redukce" a "oxidace").

Je důležité poznamenat, že procesy oxidace a redukce mohou probíhat současně v redoxních reakcích, přičemž jeden atom nebo ion oxiduje (ztrácí elektrony) a současně druhý atom nebo ion redukuje (získává elektrony).