enzym

Enzymy jsou biologické molekuly, které fungují jako katalyzátory při chemických reakcích v buňkách všech živých organismů. Tyto reakce zahrnují rozklad látek (katabolismus), syntézu nových látek (anabolismus) a další metabolické procesy, které jsou nezbytné pro život. Enzymy jsou obvykle proteiny, i když některé RNA molekuly, nazývané ribozymy, mohou také fungovat jako enzymy.
 
Vlastnosti enzymů:
 
Specificita: Každý enzym má specifickou strukturu, která mu umožňuje katalyzovat pouze určité chemické reakce.
Aktivita: Enzymy zvyšují rychlost chemických reakcí bez toho, aby byly spotřebovány samy v reakci.
Reversibilita: Většina enzymů může katalyzovat reakce v obou směrech, což závisí na koncentraci substrátu a produktů.
Citlivost na podmínky: Enzymy jsou citlivé na teplotu, pH a koncentraci substrátu.
 
Význam enzymů pro živé organismy:
 
֍ Enzymy umožňují živým organismům rychle provádět chemické reakce nezbytné pro jejich životní procesy.
֍ Pomáhají v trávení potravy a vstřebávání živin.
֍ Jsou nezbytné pro syntézu bílkovin, DNA a dalších důležitých molekul.
֍ Enzymy také pomáhají odstraňovat odpadní látky z buněk a regenerovat tkáně.
֍ Mohou sloužit jako cíle pro léčebné látky, například inhibitory enzymů jsou využívány v léčbě různých nemocí.
 
Příklady enzymů zahrnují:
 
Amyláza: Katalyzuje štěpení sacharidů.
Pepsin: Pomáhá trávit proteiny v žaludku.
DNA polymeráza: Syntetizuje nové molekuly DNA během replikace.
Lipáza: Katalyzuje rozklad tuků na mastné kyseliny a glycerol.
Kataláza: Rozkládá peroxid vodíku na vodu a kyslík.
 
enzym