elektrický proud

Elektrický proud je fyzikální veličina, která vyjadřuje množství elektrického náboje, který protéká daným průřezem vodiče za jednotku času. Jedná se o skalární veličinu, což znamená, že má pouze velikost a nemá směr.

Elektrický proud je způsoben pohybem nabitých částic (nejčastěji elektronů) vodičem pod vlivem elektrického pole. Jednotkou elektrického proudu v mezinárodním systému jednotek (SI) je ampér (A).

Matematicky se elektrický proud vyjadřuje jako:

Elektrický proud: I = ΔQ / Δt

Kde:

ΔQ je změna elektrického náboje, který protéká průřezem vodiče (měří se v couloumbech, značka: C).

Δt je změna času, za který proud proběhne (měří se v sekundách, značka: s).

Elektrický proud je obvykle měřen ampérmetrem, což je speciální elektrický přístroj určený k měření proudu v obvodu.

V elektrických obvodech může proud být střídavý (alternující směr) nebo stejnosměrný (stálý směr). Proudy se často dělí na malé hodnoty, například mA (miliampéry) nebo µA (mikroampéry), a také na větší hodnoty jako mA (kiloampéry) nebo A (ampéry) v závislosti na konkrétní aplikaci.

Elektrický proud je základní fyzikální veličinou ve vědách, která má široké uplatnění v elektrotechnice, elektronice, fyzice a dalších oborech. Správné porozumění elektrickému proudu je klíčové pro pochopení fungování elektrických zařízení a obvodů.